ایران مال

با توجه به ابعاد پروژه ایران مال ونیاز هاى کارفرما ،بخش نمایشگاهىایران مال با سازه هاى مدرن تتریس طراحى و اجرا شد که به عنوان تجربه اى موفق و با رضایت کامل کارفرما به پایان رسید و تاییدى مجدد بر نیاز بازار به نگرش نوین در این صنعت بود. بازار بزرگ و بین المللى ایران…