صرافی سورن

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_179_1560659753_1','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_179_1560659753_1").layerSlider({sliderVersion: '6.1.0', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', showCircleTimer: false, thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/'}); } }); صرافی سورن صرافی سورن به عنوان یکی از صرافی های معتبر نیاز…

دنیلی

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_178_1560659753_2','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_178_1560659753_2").layerSlider({sliderVersion: '6.1.0', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', showCircleTimer: false, thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/'}); } }); شرکت فولاد دنیلی شرکت فولاد دنیلی یکی از سه تامین کننده بزرگ…

هواپیمایی پارس ایر

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_177_1560659753_3','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_177_1560659753_3").layerSlider({sliderVersion: '6.1.0', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', showCircleTimer: false, thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/'}); } }); شرکت هواپیمایی پارس ایررتیشن اداری دوجداره صنعت حمل و نقل هوایی با…

فضای اداری بیانگر هویت سازمانی

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_99_1560659754_4','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_99_1560659754_4").layerSlider({sliderVersion: '6.1.6', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, slideBGSize: 'auto', hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', showCircleTimer: false, thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/'}); } }); اتاق بازرگانی ایران - آلمان در سال 1354 اتاق بازرگانی…

شرکت لینده

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_111_1560659755_5','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_111_1560659755_5").layerSlider({sliderVersion: '6.1.6', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, slideBGSize: 'auto', hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', showCircleTimer: false, thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/'}); } }); شرکت لینده شرکت لینده آلمان به عنوان یکی از شرکت…

شرکت زیدشت

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_107_1560659755_6','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_107_1560659755_6").layerSlider({sliderVersion: '6.1.6', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, slideBGSize: 'auto', hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', showCircleTimer: false, thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/'}); } }); شرکت زیدشت استفاده مناسب از محیط کاری به خصوص در…

فضای اداری پاسخ گوی نیازهای مختلف

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_173_1560659755_7','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_173_1560659755_7").layerSlider({sliderVersion: '', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/', showCircleTimer: false}); } }); گروه صنعتی شیشه کاوه انواع مبلمان اداری گروه صنعتي شيشه كاوه از سال…

محیط کار، محیط زندگی

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_154_1560659756_8','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_154_1560659756_8").layerSlider({sliderVersion: '', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/', showCircleTimer: false}); } }); صندوق ضمانت صادرات ایران پارتیشن اداری دوجداره صندوق ضمانت صادرات ایران، فعالیتش…

آریا ایده بست

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_165_1560659756_9','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_165_1560659756_9").layerSlider({sliderVersion: '', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/', showCircleTimer: false}); } }); شرکت آریا ایده بست این شرکت برای پیاده سازی محیطی با امکان…

شرکت برلیان

var lsjQuery = jQuery; lsjQuery(document).ready(function() { if(typeof lsjQuery.fn.layerSlider == "undefined") { if( window._layerSlider && window._layerSlider.showNotice) { window._layerSlider.showNotice('layerslider_175_1560659756_10','jquery'); } } else { lsjQuery("#layerslider_175_1560659756_10").layerSlider({sliderVersion: '6.1.0', responsiveUnder: 0, layersContainer: 0, hideUnder: 0, hideOver: 100000, pauseOnHover: 1, skin: 'v5', showCircleTimer: false, thumbnailNavigation: 'disabled', skinsPath: 'http://sahlan.co/wp-content/plugins/LayerSlider/static/layerslider/skins/'}); } }); شرکت برلیان ایجاد ایستگاه کاری با استفاده از سیستم میزهای لیما و…